Οι 7 Εκκλησίες της Ασίας

Αποκάλυψις Ιωάννου 1.9-11

Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης• Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΑΙ ΘΗΒΑΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΡΤΑ ΕΦΕΣΟΣ ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΑ ΣΑΡΔΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ = 7.066

7.066 / 7 = 1.009,4

γεωγραφικό πλάτος όρους Σιών - Ιερουσαλήμ = 31,7718 μοίρες

31,7718 × 31,7718 = 1.009,45