Νέα Ιερουσαλήμ

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21.15-16

 

Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων• τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 

 
ΠΟΛΙΣ + ΤΕΙΧΟΣ = 1575
 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΟΚΤΑΕΔΡΟΝ = Ο ΟΥΡΑΝΟΣ = Η ΚΑΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ = 961
 
 
 
 
Χρόνος μέτρησης αστρονομικής απόστασης Κρόνου επόμενων διαγράμματων κατά την άνω τροπή του πλανήτη στην Ιερουσαλήμ.